कपीराइट संपर्क

यि साइट CTLLP माहे बन्द बडिय

यकर लगि जानेके यि ठेगानामा जाँहि chandra99thanait@gmail.com

उल्लेख हैने करल खण्डमा जम्मो समनवा कपीराइट CTLLP मा मनाहि बडइ।